Orchestrating innovation: samen innovatie aangaan

Orchestrating Innovation is een methodiek die ambitieuze bedrijven en overheden helpt om samen te veranderen. Het is ontwikkeld vanuit het besef dat innovatie vraagt om methodiek en technologie die werkt. Maar meer nog: het vraagt om samenwerking.

TNO Vector patroon animatie still

Hoe versnel je maatschappelijke transities? En aan welke voorwaarden moet je voldoen om van innovatie een succes te maken? Dat zijn de kernvragen achter het begrip orchestrating innovation. Het is een actiegerichte aanpak, die ‘evidence based’ is en uitgaat van meetbaarheid.

Werken met één gedeelde visie

In een tijd van transitie is het zinloos om als enige te veranderen en risicovol om als eerste te veranderen. De verwevenheid van de moderne samenleving en economie maakt het onmogelijk om los van anderen in transitie te komen. Organisaties zijn geen eilanden.

Orchestrating Innovation is het vormgeven van beleid op basis van één inzicht: wat de één tegenhoudt, houdt iederéén tegen. Collectieve verandering vraagt om nieuwe verwevenheid.

Orchestrating Innovation begint met het zoeken van samenwerking rond thema’s als verduurzaming, veiligheid en verdienvermogen. Met een maatschappelijke uitdaging als vertrekpunt werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan gemeenschappelijke oplossingen.

Onze orchestrators

TNO helpt organisaties bij het vormgeven van beleid. Dat doen we met bevlogen orchestrators en slimme tools die samen duidelijk maken waar de barrières liggen en waar ruimte voor beweging is. Onze orchestrators zijn getraind in:

  • Innovatiemanagement
  • Transitiemanagement
  • Bestuurskunde
  • Businessmodel ontwikkeling en validatie

De 4 fases van orchestrating innovation

Bij onze methode voor orchestration innovation doorlopen we met onze opdrachtgevers vier fases:

We analyseren de uitdagingen en formuleren een strategie voor verandering. Orchestrators brengen in kaart wie te betrekken en hoe te financieren. Er ontstaat een helder beeld van de gemeenschappelijke uitdaging. En de contouren van de oplossing(en) worden zichtbaar.

In fase 2 verbinden we relevante partijen uit het ecosysteem, wegen we belangen en de bereidwilligheid om te veranderen. Daarmee brengen we detail aan in de strategie en planning uit fase 1. De betrokken partijen komen hier tot een go/no-go moment.

We geven in fase 3 definitief vorm aan de samenwerking en het initiatief. Dat doen we door:

  • De samenwerking te formaliseren;
  • Realiseren van de infrastructuur;
  • Innovaties te valideren;
  • Het ontwikkelen van het ecosysteem en duurzame businessmodellen;
  • Uitbouwen van het portfolio en;
  • Aantrekken van nieuwe partners.

In de vierde en laatste fasen monitoren en analyseren we de werking van het ecosysteem en de voortgang van het innovatiedoel. We doen analyses en sturen bij. Geen traject is immers hetzelfde, ecosystemen werken niet altijd zoals verwacht en ontwikkeling staat nooit stil.

Leer meer over onze methodieken