Transformatieve Innovatie Systemen

Innovatie is belangrijk voor onze economie en het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Solide innovation systems zijn nodig. Een benadering waarbij we innovatie als een interactief proces behandelen. Kernvoorwaarde voor dit innovatieproces is diepgaande samenwerking en afstemming tussen bedrijven en alle andere betrokken partijen, zoals overheden, universiteiten, kennisinstellingen of andere organisaties.

Methoden en tools voor innovatie systemen

Bij TNO Vector zetten we voor het ontwikkelen van innovation systems verschillende methoden en tools in. Op die manier identificeren we mechanismen die leiden tot een succesvol innovatieproces.

Of we sporen problemen en belemmeringen op die het innovatiesysteem in de weg staan. Denk aan de afwezigheid van partijen die een rol moeten hebben binnen het systeem, of een gebrek aan communicatie tussen verschillende betrokken partijen.

Dit innovatiebeleid is nodig om de concurrentiekracht van Nederland te behouden en het toekomstig verdienvermogen van Nederlanders te bewaken..

Innovation systems: missiegedreven innovatiebeleid

We hebben vandaag de dag te maken met complexe transities en uitdagingen. Enkele voorbeelden:

  • De energietransitie
  • Digitale transformatie
  • Klimaatverandering en klimaatadaptatie

Deze uitdagingen, die met elkaar overlappen, zetten de brede welvaart onder druk. Innovatie is niet alleen noodzakelijk, maar ook urgent. Systeemveranderingen zijn nodig. Dat is het uitgangspunt van innovation systems.

Een integrale blik op het innovatieproces, die beleidsdomeinen overstijgt en aan elkaar verbindt, is nodig. Zo kunnen we de concurrentiekracht van Nederland en ons verdienvermogen ook in de toekomst garanderen.

Integrale samenwerking

Een missiegedreven innovation system en succesvol innovatieproces kan niet zonder diepgaande samenwerking en afstemming nodig. Dat wil zeggen: samenwerking over verschillende domeinen en disciplines heen. Waarin verschillende bestuurslagen betrokken zijn, van de Europese Unie, tot de Rijksoverheid en regionale en lokale overheden. Een langdurige samenwerking, omdat de ontwikkeling van de huidige maatschappelijke uitdagingen onvoorspelbaar is.

Toekomstbestendig innovatieproces

TNO Vector analyseert en begrijpt de complexiteit en dynamiek van de huidige maatschappelijke uitdagingen, en de nieuwe eisen die deze uitdagingen stellen aan een innovation system.

Vanuit die kennis en ervaring helpen wij beleidsmakers bij het ontwikkelen van robuuste innovatieprocessen. Dat is hard nodig. Om transities en transformaties te versnellen en onze maatschappij toekomstbestendig te houden.