Duurzame autonome industrieën: innovatie van industriële bedrijven

De Nederlandse industrie is een belangrijke pijler onder onze economie en welvaart. Het is een uitdaging om dat te blijven, te midden van de grote technologische en maatschappelijke transities van deze tijd. De industriële bedrijven in Nederland moeten de waarde van nieuwe industrial systems als pijler onder brede welvaart bewijzen.

Brede welvaart en de rol van industriële bedrijven

De focus op brede welvaart is een gamechanger. Kort gezegd komt het neer op een focus op meer dan economische groei en financieel resultaat alleen. Kwaliteit van leven, welzijn en geluk spelen een belangrijke rol. Hoewel dat tot op zekere hoogte subjectieve begrippen zijn, kunnen industriële bedrijven hier een rol in spelen door energieverbruik en vervuiling binnen industrial systems in te perken.

Als industriële bedrijven in Nederland willen bijdragen aan het doel van brede welvaart, vraagt dat veel innovatievermogen van hen. Het is een balanceer-act tussen verschillende uitdagingen:

  • Oog voor welzijn en gezondheid van arbeidskrachten
  • Oog voor welzijn en gezondheid van omwonenden
  • Verduurzaming van de industriële ketens
  • Minimalisering van negatieve externe effecten
  • Creatie van economische waarde door innovatie
  • Optimalisering van productieprocessen

Al deze activiteiten en doelstellingen concurreren om de beperkte ruimte in Nederland. Tel daar nog de concurrentie met buitenlandse industriële bedrijven bij op en de uitdaging is compleet. Toekomstbestendige industrial systems adresseren al deze uitdagingen en vraagtekens.

Strategische autonomie

Tijdens de Covid-pandemie werd de afhankelijkheid van Nederland en de EU van internationale toeleveringsketens pijnlijk duidelijk. De Europese Unie werd zich bewust van het strategisch belang van kritieke grondstoffen. Dat geldt bij uitstek voor de industriële sector. De Nederlandse industrie heeft een rol in de strategische autonomie van ons land en de EU.

Gezien de geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen tijd is strategische autonomie een belangrijke voorwaarde voor het verdienvermogen in Nederland. Dat betekent overigens niet dat we ons van het buitenland moeten afsluiten. Integendeel. Een klein land als het onze is juist gebaat bij goede internationale samenwerking met landen in Europa en daarbuiten.

Hoe de situatie zich verder ontwikkelt is niet te voorspellen. Maar het is onvermijdelijk dat de Nederlandse industrie bij de transformatie van industrial systems grote keuzes moet maken.

Voorspellend vermogen

TNO Vector biedt handelingsperspectief voor het maken van de keuzes waar industriële bedrijven en overheden mee te maken krijgen. Dat doen we vanuit een brede kennisbasis, met een diversiteit aan specialisten.

We helpen onze opdrachtgevers met brede analyses en duiding. We ontwikkelen een transitiepad (of road map) en betrekken alle betrokken daarbij. Zo helpen we organisaties vooruit te kijken en de verschillende stappen financierbaar te maken.

Zo creëren we de juiste condities om nieuwe industrial systems vorm te geven en investeringen in innovatie te stimuleren. Op die manier ontstaat een sterke, duurzame en autonome industriële sector in Nederland. Die bijdraagt aan ons landelijke verdienvermogen en de brede welvaart onder alle Nederlanders.