Complexe besluitvorming

De complexe maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om passend beleid. Een voorbeeld is ons landelijk energiesysteem en de ontwikkeling daarvan in de toekomst. Wijzigingen aan dat systeem hebben op lokaal niveau gevolgen. Daarom wordt dergelijke complexe besluitvorming steeds vaker ook op lokaal niveau uitgevoerd. TNO Vector helpt lokale overheden daarbij.

TNO Vector patroon animatie still

Gemeenten spelen in complexe besluitvorming een cruciale rol. Het besluitvormingsproces kunnen zij nog verder ontwikkelen. In de huidige situatie liggen nog veel knelpunten en uitdagingen.

Er is regie, coördinatie en afstemming nodig. Daarvoor is beter inzicht nodig, en antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe functioneert het besluitvormingsproces nu?
  • Om welk type besluiten gaat het?
  • Onder welke omstandigheden en condities worden beslissingen genomen?
  • Welke (financiële) middelen zijn nodig?

Om bovenstaande helder te krijgen ontwikkelde TNO de ENABLER-methode.

Besluitsvormingsprocessen verbeteren met ENABLER

ENABLER is een methode om besluitvormingsprocessen in kaart te brengen, te analyseren en verbeteren. Vanuit de analyse doen we verbetervoorstellen.

Daarnaast creëren we met de ENABLER-methode inzicht in de kennis die nodig is voor het onderbouwen van de afzonderlijke besluiten. Ook ontwikkelen we een strategie voor kennisdeling om strategische besluitvormingsprocessen naar een hoger niveau te brengen.

ENABLER in de praktijk

Enkele mogelijke toepassingen van de ENABLER-methode zijn:

  1. Aan het begin van een project de wederzijdse afhankelijkheden van betrokken partijen in kaart brengen. Zo krijgt iedereen een beter begrip van elkaars rollen, posities en (on)mogelijkheden.
  2. Ondersteunen in het afstemmen van de tijdlijnen
  3. Opleiden van (nieuwe) medewerkers bij decentrale overheden
  4. Waarborgen van continuïteit in besluitvorming en kennisontwikkeling.